Een boodschap van Kevan P. Lawlor:

Beste collega’s,

Bedankt voor jullie inspanningen bij het opbouwen van NSF als een uiterst betrouwbare, onafhankelijke organisatie die een positieve invloed heeft op de gezondheid van de mens op bijna elk continent ter wereld. Als we naar de toekomst kijken, is het van vitaal belang dat we nooit afwijken van de kernwaarden die ons onze reputatie van integriteit, geloofwaardigheid en vertrouwen hebben opgeleverd:

 • We eisen de hoogste ethiek en integriteit.
 • We werken volgens gedegen wetenschappelijke principes.
 • We respecteren en zorgen voor elkaar.
 • We bevorderen persoonlijke en professionele groei.
 • We stimuleren innovatie en creativiteit.
 • We tonen maatschappelijke en ecologische verantwoordelijkheid.
 • We streven ernaar om te winnen en de beste te zijn.

Deze Gedragscode weerspiegelt onze voortdurende toewijding aan deze kernwaarden en bevat instructies die we allemaal dienen te volgenindien we ethische vragen krijgen of gedrag waarnemen waarvan we vermoeden dat dit mogelijk onethisch of illegaal is.

Onze raad van bestuur en ons senior leiderschapsteam ondersteunen deze Gedragscode willen ervoor zorgen dat iedereen de principes en richtlijnen die hier uiteen worden gezet blijft volgen tijdens het uitvoeren van onze dagelijkse activiteiten bij NSF. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik op eenieder van jullie kan rekenen om zich aan te sluiten bij mij, het bestuur en het leiderschapsteam om dit te ondersteunen. Samen zullen we onze klanten, leveranciers en andere zakelijke partners, onze medewerkers en ook aan elkaar blijven aantonen dat NSF daadwerkelijk een toonaangevende organisatie is.


Kevan P. Lawlor
President en Chief Executive Officer
NSF

2 juli 2018

Inleiding

NSF en haar wereldwijde dochterondernemingen (gezamenlijk “NSF” of de “Organisatie”), erkennen dat een reputatie voor integriteit, geloofwaardigheid en vertrouwen van het allergrootste belang is en afhankelijk is van het persoonlijke en professionele gedrag van zijn functionarissen en medewerkers. Van personen die NSF vertegenwoordigen wordt verwacht dat ze:

 • Zich houden aan de hoogste persoonlijke en professionele normen in hun omgang met klanten, het publiek en andere medewerkers
 • Voldoen aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is voor de streek, het land, de provincie en/of de regio
 • De verbetering van de belangen van NSF garanderen
 • Vrij blijven van invloeden die een onpartijdige, objectieve beoordeling of actie kunnen schaden of lijken te kunnen schaden

Naleving van de vereisten van de Ethische code van NSF (hierin ook de “Ethische code” of “Code” genoemd) is een voorwaarde voor voortzetting van het dienstverband of aanvullend werk in opdracht van de organisatie. Elke persoon moet activiteiten en belangen vermijden die daadwerkelijk in conflict zijn met, de schijn hebben van een conflict met of die kunnen leiden tot conflicten met de belangen van NSF.

De missie van NSF om de gezondheid van de mens te beschermen en te verbeteren, is het leidende principe van deze Ethische code. Van degenen die onder deze Code vallen wordt verwacht dat ze hun uiterste best zullen doen om de belangen van NSF te bevorderen en te erkennen dat zij NSF dagelijks direct en indirect vertegenwoordigen in hun persoonlijke en professionele handelingen. Deze Code is een verklaring van de belangrijkste principes voor individueel en zakelijk gedrag; het is geen vervanging voor de andere beleidslijnen en procedures van de Organisatie.

Reikwijdte

Deze Ethische code is van toepassing op alle medewerkers, functionarissen, directeuren, onafhankelijke contractanten, tijdelijke medewerkers of medewerkers op contractbasis, agenten van NSF en diegenen die namens NSF handelen; alleen voor het referentie gemak, zullen deze personen in dit document worden aangeduid als “medewerkers”, “u”, “uw” of de “Gedekte personen”. Niets in deze Code creëert een arbeidsrelatie met NSF wanneer er geen bestaat. Zoals hierin gebruikt, betekent “NSF” NSF, samen met al zijn directe of indirecte dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en gerelateerde bedrijven.

Voldoen aan onze gedeelde verplichtingen

Eenieder van ons is verantwoordelijk voor het kennen en begrijpen van de beleidslijnen en de richtlijnen in deze Code en voor het melden van vermoedelijke schendingen. Als u vragen hebt, stel ze dan; als u ethische zorgen hebt, kaart ze dan aan. De General Counsel, die verantwoordelijk is voor het toezicht op en bewaking van de naleving van deze Code, en de andere bronnen die in deze Code uiteen zijn gezet, zijn beschikbaar om uw vragen te beantwoorden, advies te geven en om vermoedelijk wangedrag te melden. Ons gedrag moet de waarden van de Organisatie weerspiegelen, ethisch leiderschap vertonen en een werkomgeving bevorderen die de reputatie van de Organisatie voor integriteit, ethisch gedrag en vertrouwen in stand houdt. Meldingen van schendingen van deze Code moeten worden gemaakt volgens de hieronder beschreven procedures.

Naleving van wetten, regels en voorschriften

NSF voert alle aspecten van zijn activiteiten eerlijk uit en in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wetgeving. NSF is onderworpen aan wet- en regelgeving in alle landen waarin wij actief zijn. Overtreding van de geldende wet- en regelgeving is onethisch en onderwerpt zowel de betrokken persoon als de Organisatie aan een aanzienlijk risico op boetes, sancties en reputatieschade. Het volgen van de wet, zowel in letter als in geest, vormt de basis waarop de ethische normen van deze Organisatie zijn gebaseerd. Alle Gedekte personen moeten de wetgeving van de steden, staten en landen waarin we actief zijn, respecteren en volgen. Hoewel niet verwacht wordt van alle Gedekte personen dat zij elke wet die van toepassing is op de Organisatie kennen, is het belangrijk om vertrouwd te zijn met de wetgeving die van toepassing is op de gebieden van uw verantwoordelijkheid en voldoende te weten om te bepalen wanneer u advies moet inwinnen bij de General Counsel van de Organisatie.

Belangenverstrengelingen

Hoewel NSF zich niet wil bemoeien met persoonlijke aangelegenheden of de tijd buiten werktijd wil controleren, verwacht het waakzaamheid om situaties te herkennen die aanleiding geven tot potentiële, waargenomen of daadwerkelijke conflicten tussen persoonlijke belangen en die van NSF. Uw positie bij NSF mag nooit worden gebruikt om direct of indirect persoonlijke belangen te stimuleren of te bevorderen.

U moet zich onthouden van het aangaan van een extern dienstverband of andere activiteiten (persoonlijk of financieel) die in strijd zijn met uw plichten en verantwoordelijkheden tegenover NSF. U moet aan uw leidinggevende of de verantwoordelijke persoon, elk extern dienstverband of andere activiteit die tot een dergelijk conflict kan leiden, melden en een dergelijk conflicterend extern dienstverband of activiteit op verzoek van NSF beëindigen. Aannemers moeten alle potentiële, vermeende of feitelijke conflicten bekendmaken voordat ze met NSF in zee gaan.

U mag uw positie bij NSF niet direct of indirect gebruiken voor privéwinst, promotie of persoonlijke belangen, of om voordelen te verkrijgen voor uzelf, klanten of leveranciers. Vermijd directe of indirecte handelingen namens NSF met een persoon of bedrijf waarbij u of uw naaste familieleden een financieel belang hebben. U mag niet betrokken zijn bij enig aspect van de beoordeling of certificering van een product of managementsysteem als u, of de leden van uw naaste familie, de afgelopen twee jaar betrokken waren bij activiteiten buiten NSF bij de organisatie die wordt beoordeeld. Zo spoedig mogelijk na het vernemen van een potentiële, vermeende of feitelijke belangenverstrengeling, moet u een dergelijk potentieel, vermeend of feitelijk conflict onder de aandacht brengen van de juiste verantwoordelijke persoon, die uw leidinggevende of de General Counsel van NSF kan zijn. Acceptatie van een zakelijke activiteit of dienstverband die conflicteert met de belangen van NSF wordt te allen tijde afgeraden.

Leiderschapsposities buiten NSF

NSF moedigt interesse en participatie aan op alle niveaus van overheid en openbaar beleid. Er moet echter voor worden gewaakt dat politieke activiteit of participatie geen effect heeft op NSF of NSF in verlegenheid brengt. Alle inspanningen namens NSF moeten worden gecoördineerd door en onder leiding vallen van het uitvoerend leiderschap van de Organisatie.

NSF erkent de waarde van het feit dat u optreedt als bestuurder of lid van externe raden van niet-commerciële instellingen of zakelijke entiteiten waar geen belangenverstrengeling met NSF bestaat. NSF moedigt u ook aan om actief te worden en te blijven in gemeenschaps-/liefdadigheidsorganisaties en bij activiteiten hiervan. Als bedrijfsburger erkent NSF het belang van het ondersteunen van organisaties en activiteiten die de gemeenschap versterken, groei stimuleren en hulp bieden aan mensen in nood.

Voorafgaand aan het accepteren van een positie in een raad van bestuur of een ander bestuursorgaan van een organisatie die zaken doet of probeert te doen met NSF, moet u toestemming van NSF verkrijgen. U moet alle posities waarnaar wordt verwezen in dit gedeelte jaarlijks aan NSF bekendmaken.

Deze Ethische code sluit niet uit en is niet bedoeld om te interfereren met medewerkers die zich bezighouden met legaal beschermde activiteiten die worden beschermd door nationale of federale wetgeving, inclusief de National Labour Relations Act of een equivalent van het land.

Concurrentie en rechtvaardige handel

We proberen op een rechtvaardige en eerlijke manier onze concurrenten te overtreffen. We behalen concurrentievoordelen door superieure prestaties, niet door onethische of illegale zakelijke praktijken. Het stelen van bedrijfseigen informatie, het bezitten van geheime handelsinformatie die werd verkregen zonder de toestemming van de eigenaar, het aanzetten tot dergelijke openbaarmaking door voormalige of huidige medewerkers van andere bedrijven, of het deelnemen aan gedrag dat de toepasselijke antitrustwetten zou schenden, is verboden. Elke Gedekte persoon moet zich inspannen om de rechten van en eerlijke omgang met de klanten, leveranciers, concurrenten en medewerkers van de Organisatie te respecteren. Geen enkele Gedekte persoon mag oneerlijk voordeel behalen ten koste van iemand door middel van manipulatie, verzwijging, misbruik van bevoorrechte informatie, onjuiste voorstelling van essentiële feiten of andere opzettelijke oneerlijke praktijken.

Discriminatie en intimidatie

NSF zal werven, aannemen, trainen, promoten, beheren, beslissingen baseren op en alle personeelsactiviteiten uitvoeren zonder rekening te houden met ras, huidskleur, religie, leeftijd, nationale afkomst, geslacht, handicap (voor zover een onnodige ongerief niet is opgedrongen) of veteranenstatus. Verder verbindt de organisatie zich ertoe om een professionele werkomgeving te onderhouden zonder intimidatie of kwelling of pesten op de werkplek van welke aard dan ook. Daarom is intimidatie, gebaseerd op geslacht, leeftijd, ras, huidskleur, religie, nationale afkomst, handicap of een ander kenmerk, een schending van deze Ethische code.

Intimiderend gedrag omvat scheldwoorden, belastering, negatieve stereotypering, bedreigende, intimiderende of vijandige handelingen, of de weergave van geschreven of grafisch materiaal dat denigrerend is of vijandigheid of afkeer toont tegen een persoon of groep vanwege ras, huidskleur, religie, geslacht, nationale afkomst, leeftijd of handicap.

Seksuele intimidatie omvat ongewenste seksuele toenaderingen, verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal of fysiek seksueel gedrag waarbij onderwerping aan dergelijk gedrag wordt opgelegd als een voorwaarde voor een dienstverband of de basis vormt voor beslissingen die van invloed zijn op een dienstverband of wanneer dergelijk gedrag een intimiderende, vijandige of aanstootgevende werkomgeving creëert.

NSF is van mening dat het de verantwoordelijkheid is van alle Gedekte personen om ervoor te zorgen dat de werkplek vrij is van discriminatie of intimidatie, inclusief gedrag dat storend is of dat productieve werkrelaties en werkprestaties hindert. Medewerkers die een klacht hebben over werkgerelateerde discriminatie of intimidatie door iemand – leidinggevenden, collega’s, bezoekers of klanten – dienen het incident zo snel mogelijk onder de aandacht te brengen van hun directe leidinggevende, hun HR-vertegenwoordigers, de General Counsel of een manager waarbij ze zich prettig voelen om mee te praten.

De organisatie zal elk gemeld incident van discriminatie of intimidatie onderzoeken en, als wordt vastgesteld dat de klacht gegrond is, onmiddellijke en passende corrigerende maatregelen nemen tot en met onmiddellijke ontslag, ongeacht enig ander beleid van de Organisatie dat een proces van oplopende waarschuwingen voorafgaand aan beëindiging van het dienstverband uiteenzet. Medewerkers die klachten indienen over gedrag waarvan zij redelijkerwijs van mening zijn dat ze dit beleid schenden, worden beschermd tegen vergelding.

Arbeidsvoorwaarden; Mensenrechten

NSF respecteert sterk de rechten van alle mensen. We zullen geen gebruik maken van kinderarbeid; NSF heeft in ieder geval geen personen in dienst die jonger zijn dan 15 jaar, tenzij in het kader van een door de overheid geautoriseerde praktijktraining of stageprogramma dat duidelijk voordelen biedt voor de deelnemers.

NSF bevordert het materiële welzijn van zijn medewerkers door compensatie en voordelen te bieden die concurrerend zijn en die voldoen aan de toepasselijke wetgeving. We zullen geen dwangarbeid in welke vorm dan ook gebruiken en tolereren geen fysiek misbruikende disciplinaire praktijken. We houden ons aan de toepasselijke wetgeving met betrekking tot arbeidstijden.

NSF erkent en respecteert het recht van zijn medewerkers om zich vrij te associëren en concurrerend te onderhandelen. De organisatie werkt constructief samen met erkende vertegenwoordigers van medewerkers om de belangen van zijn medewerkers te behartigen. Op locaties waar geen erkende vertegenwoordigers voor medewerkers zijn, zal de Organisatie mogelijkheden bieden voor medewerkers om hun zorgen ter sprake te brengen.

Moderne slavernij en mensenhandel

NSF is toegewijd aan het beter begrijpen van moderne slavernij en aan het verbeteren van onze werkwijzen om ervoor te zorgen dat slavernij en mensenhandel niet plaatsvinden in onze activiteiten of in onze toeleveringsketen. We zullen mensenhandel of slavernij in onze activiteiten of in onze toeleveringsketen niet goedkeuren.

Gezondheid en veiligheid; gebruik van alcohol en drugs

NSF streeft ernaar om elke medewerker een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. Elke medewerker is verantwoordelijk voor het handhaven van een veilige en gezonde werkplek voor alle medewerkers door gezondheids- en veiligheidsregels en -praktijken te volgen en onmiddellijk ongevallen, verwondingen en onveilige apparatuur, praktijken of omstandigheden te melden.

Geweld en bedreigend gedrag zijn niet toegestaan. Medewerkers moeten zich melden voor dienst in een staat waarin ze hun verplichtingen kunnen uitvoeren, vrij van de invloed van illegale drugs of alcohol. Het gebruik van alcohol of illegale drugs op de werkplek wordt niet getolereerd.

Anti-corruptie/geschenken, maaltijden en entertainment

NSF verbiedt strikt elke vorm van corruptie en/of commerciële omkoping of omkoping van de overheid, zoals deze zijn of kunnen worden gedefinieerd in lokale rechtsgebieden. NSF staat in geen enkel geval het direct of indirect geven van geschenken namens NSF toe aan lokale of nationale overheden die goedkeuringen kunnen versnellen of veiligstellen.

Materiële geschenken van welke aard dan ook, van huidige of potentiële klanten of leveranciers moeten hoffelijk en tactvol worden afgewezen. Materiële geschenken omvatten (1) geschenken van meer dan US $ 250, (2) entertainment met een samengevoegde geschatte waarde van meer dan $ 250 (3) geschenken van elke waarde die door het grote publiek zou worden beschouwd als bedoeld om de fiduciaire plicht van een medewerker jegens NSF te ondermijnen. Medewerkers mogen geschenken of entertainment met een waarde van minder dan US $ 250 van klanten en leveranciers accepteren als er niet om is gevraagd en het duidelijk is dat de klant of leverancier niet probeert de medewerker te beïnvloeden in verband met een transactie. Acceptatie van contanten, commissies, vergoedingen, kortingen, nevenafspraken of andere voorstellen met persoonlijk gewin zijn strikt verboden. In alle relaties en transacties met klanten of leveranciers zijn een goed oordeel en hoge ethische normen de verwachte normen van NSF.

Boekhouding

NSF vereist een eerlijke en accurate registratie en rapportage van gegevens om verantwoorde zakelijke beslissingen te nemen. Alle boeken, dossiers, rekeningen en financiële overzichten van de Organisatie moeten redelijk gedetailleerd worden bijgehouden, moeten de transacties van de Organisatie naar behoren weergeven en moeten zowel voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten als aan de grondslagen voor financiële verslaggeving van de Organisatie en gerelateerd systeem van interne controles.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie verkregen uit de relaties tussen NSF en haar klanten, potentiële klanten en leveranciers is vertrouwelijk en mag uitsluitend worden gebruikt voor zakelijke doeleinden van NSF. Gedekte personen mogen geen vertrouwelijke informatie vrijgeven die hun door NSF of zijn klanten, potentiële klanten of leveranciers is toevertrouwd, behalve wanneer openbaarmaking is toegestaan door die klant, potentiële klant, leverancier of de juridische afdeling of vereist is door wet- en regelgeving of accrediterende instanties. Vertrouwelijke informatie omvat alle niet-openbare informatie die van nut zou kunnen zijn voor concurrenten, of schadelijk zou kunnen zijn voor de Organisatie of haar klanten, potentiële klanten of leveranciers indien deze openbaar wordt gemaakt. De verplichting om vertrouwelijke informatie te bewaren loopt door, zelfs nadat het dienstverband is beëindigd.

Gebruik van apparatuur van de Organisatie

U dient informatie, apparatuur en software die aan u is toegewezen of waartoe u toegang hebt op een professionele, verantwoordelijke, ethische en rechtmatige manier te gebruiken. U krijgt toegangsrechten van de Organisatie enkel voor zakelijke doeleinden en u mag geen persoonlijke zaken uitvoeren in de tijd voor de Organisatie of de middelen gebruiken om zakelijke of persoonlijke belangen te behartigen, behalve als dat redelijkerwijs noodzakelijk is. Door niet-zakelijk gebruik van de omgeving of middelen van de Organisatie kunt u worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen tot en met beëindiging van het dienstverband.

De verplichting van medewerkers, functionarissen en directeuren om de middelen van de Organisatie te beschermen omvat de bedrijfseigen informatie. Bedrijfseigen informatie omvat intellectuele eigendom zoals handelsgeheimen, patenten, handelsmerken en auteursrechten, evenals bedrijfs-, marketing- en serviceplannen, databases, dossiers, salarisinformatie en alle ongepubliceerde financiële gegevens en rapporten. Ongeautoriseerd gebruik of verspreiding van deze informatie is in strijd met het beleid van de Organisatie. Het kan ook illegaal zijn en resulteren in civiele of strafrechtelijke sancties. Waar toegestaan volgens de toepasselijke lokale wetgeving, is elk werkproduct dat is gemaakt met behulp van middelen van de Organisatie het exclusieve eigendom van NSF.

Milieu en duurzaamheid

NSF doet zaken op een manier die voorziet in de bescherming van het milieu. We zullen, zoals praktisch haalbaar, de milieubelasting van onze activiteiten op korte termijn blijven verminderen en minimaliseren, en we werken aan de ontwikkeling en implementatie van ecologisch duurzame strategieën en technologieën op de lange termijn.

Betrokkenheid bij de gemeenschap

Als bedrijf dat deel uitmaakt van een gemeenschap erkent NSF het belang van het ondersteunen van organisaties en activiteiten die de gemeenschap versterken, groei stimuleren en hulp bieden aan mensen in nood.

Sociale media en spreken met de media

Alleen aangewezen woordvoerders van NSF krijgen toestemming om namens NSF met de media te communiceren. Dit omvat media in elke mogelijke vorm, inclusief sociale media. Geen enkele medewerker, functionaris, regisseur of vertegenwoordiger van NSF mag namens de organisatie met de media spreken of een verklaring plaatsen op elke mogelijke vorm van sociale media namens de Organisatie, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven. Alle vragen van de media moeten worden gericht aan het communicatieteam van NSF.

NSF erkent dat sociale media een belangrijk hulpmiddel is voor zakelijke betrokkenheid en dat degenen die in dienst zijn bij of samenwerken met NSF sociale media op persoonlijke of professionele wijze kunnen gebruiken. Dergelijk gebruik is toegestaan zolang er geen uitdrukkelijke of impliciete indicatie is dat de persoon namens NSF spreekt of de standpunten van NSF vertegenwoordigt. Als dergelijk persoonlijk gebruik van sociale media leidt tot vragen van de media of informatie waarvoor een positie of reactie van NSF vereist is, moet u contact opnemen met het communicatieteam van NSF, dat een antwoord zal formuleren. Dit is om zowel uw professionele reputatie als die van NSF te behouden en te zorgen voor de consistentie van alle publieke NSF gerelateerde verklaringen. Als een van uw sociale media-profielen (zoals Linkedln, Twitter, Facebook, enz.) u identificeert als een medewerker van NSF, zorg er dan ook voor dat u zich op dergelijke sites gedraagt op een manier die professioneel is en past bij de waarden van NSF.

Alle inhoud die op sociale media wordt geplaatst en die als denigrerend wordt beschouwd of in strijd is met deze Gedragscode, de richtlijnen en het beleid voor sociale media van NSF, of enig ander beleid van NSF, zal worden beschouwd als een schending van de waarden van NSF en deze Ethische code, en medewerkers die verantwoordelijk zijn voor dergelijke inhoud zullen worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen door het bedrijf, tot en met beëindiging van het dienstverband.

Melden van illegaal of onethisch gedrag

Als u op de hoogt bent of een vermoeden hebt van een overtreding van toepasselijke wet- en regelgeving, schending van de Code of het beleid van de Organisatie, moet u die informatie onmiddellijk melden zoals hieronder uiteen is gezet. Verzuimen om dit te doen zal op zichzelf worden beschouwd als een schending van deze Gedragscode. Niemand zal worden onderworpen aan vergelding vanwege een te goeder trouw gemaakte melding van vermoedelijk wangedrag. Van medewerkers, functionarissen, directeuren en leveranciers wordt verwacht dat zij volledig meewerken aan interne onderzoeken naar wangedrag. Alle gemelde schendingen zullen prompt onderzocht worden en vertrouwelijk worden behandeld, indien er noodzaak is om een onderzoek uit te voeren. Het is van het grootste belang dat personen die een melding maken niet hun eigen voorlopige onderzoeken uitvoeren. Onderzoek naar vermeende schendingen kan complexe juridische kwesties met zich meebrengen en alleen handelen kan de integriteit van een onderzoek in gevaar brengen en zowel u als de Organisatie schaden.

Meldingsprocedure

NSF streeft naar het creëren van een cultuur met open en eerlijke communicatie. We hebben een wereldwijde ethiek-website en hotline met de naam EthicsPoint opgezet, waardoor elke medewerker, klant, leverancier of andere persoon op een vertrouwelijke wijze ethische kwesties kan melden, waaronder een vermoedelijke schending van een van de onderwerpen die in deze Ethische code worden behandeld.

Om online een vertrouwelijke, anonieme melding in te dienen, gaat u naar nsf.ethicspoint.com.

Om telefonisch een melding te maken, gebruikt u een van de volgende gratis nummers die 24 uur per dag en 365 dagen per jaar beschikbaar zijn:

Land Informatie om te bellen
België 0-800-100-10
Brazilië 0800-892-0705
Canada Frans 1-855-883-2428

Engels 1-855-350-9393

China 4006013627
Duitsland 0-800-225-5288
India 000-117
Korea 00308-13-3055
Mexico 001-844-671-9162
Peru Spaans 0-800-50-000

Engels 0-800-50-288

Thailand 1800-011-567
Verenigd Koninkrijk 0808-234-2785
Verenigde Staten 1-855-883-2428

Geen vergelding; beheer van de Ethische code

NSF verbiedt strikt elke vorm van vergelding tegen een medewerker als gevolg van een melding van een mogelijke schending van dit beleid of als gevolg van het meewerken aan een onderzoek naar een vermoedelijke schending van dit beleid.

De General Counsel is verantwoordelijk voor het beheer van deze Ethische code onder het beheer van het auditcomité van de raad van bestuur van NSF.

BEGIN MET TYPEN EN DRUK OP ENTER OM ZO TE ZOEKEN