NSF Privacybeleid

Bij NSF streven we ernaar de privacy en veiligheid van onze gebruikers, klanten en leveranciers, alsmede hun vertegenwoordigers te respecteren met betrekking tot alle producten, diensten, toepassingen en websites die door NSF, 789 North Dixboro Rd, Ann Arbor, MI 48105 VS, of haar dochterondernemingen, geaffilieerde of gerelateerde entiteiten (hieronder aangeduid als “NSF-entiteit” en samen als “NSF” of wij/ons) worden aangeboden.

Deze privacyverklaring beschrijft de soorten informatie die we van u kunnen verzamelen of die u ons kunt verstrekken, bijvoorbeeld wanneer u de websites bezoekt waarvan wij de eigenaar zijn of die door ons worden beheerd (inclusief maar niet beperkt tot www.nsf.org; hierna te noemen “Websites”), en onze praktijken voor het verzamelen, gebruiken, onderhouden, beschermen en bekendmaken van die informatie. Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door om ons beleid en praktijken met betrekking tot uw informatie te begrijpen en hoe we met deze informatie zullen omgaan.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd veranderen.  We raden u aan regelmatig te kijken of er updates zijn.  Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via data.protection@nsf.org

1.         Persoonsgegevens

a.         Kinderen onder de leeftijd van 13 jaar

Onze websites zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen onder de 13 jaar. Als je jonger bent dan 13 jaar, gebruik dan geen enkele informatie van onze websites of geef ons geen informatie over jezelf, met inbegrip van je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of een schermnaam of gebruikersnaam die je gebruikt.  Als we erachter komen dat we persoonlijke informatie van een kind jonger dan 13 jaar hebben verzameld of ontvangen zonder dat we de toestemming van de ouders hebben geverifieerd (voor zover dergelijke toestemming vereist is), zullen we die informatie verwijderen.  Als u denkt dat we informatie van of over een kind jonger dan 13 jaar hebben, kunt u contact opnemen met het Data Protection Team: NSF, 789 N. Dixboro Road, Ann Arbor MI 48105 of een e-mail sturen naar data.protection@nsf.org.

b.         Soorten verwerkte persoonsgegevens

Wanneer u een verzoek indient bij of informatie langs elektronische weg doorgeeft aan een NSF-entiteit (inclusief, maar niet beperkt tot, bestellingen, lidmaatschappen, inschrijvingen, deelname aan wedstrijden of enquêtes, opmerkingen, feedback, formulieren, transacties, sollicitaties en CV’s), wordt u soms gevraagd bepaalde informatie te verstrekken, waaronder, maar niet beperkt tot, uw naam, aanspreekvorm, bedrijfsnaam, adres, telefoon- en faxnummers, e-mailadres en bedrijfstak, alsmede passende categorieën van persoonsgegevens (zoals transactionele gegevens in geval van transacties).  Wanneer u een van onze websites bezoekt, kunnen we ook elektronische identificatie- en configuratiegegevens verzamelen, zoals gegevens over het apparaat of de verbinding die u gebruikt.  Krachtens de geldende wet inzake gegevensbescherming zullen dergelijke gegevens in veel gevallen als persoonsgegevens worden beschouwd.

Naast het rechtstreeks ontvangen van persoonsgegevens van u of uw apparaat, kunnen we dergelijke persoonsgegevens ook van derden ontvangen, zoals onze zakelijke partners.

Voor meer informatie over de geautomatiseerde verzameling van informatie via cookies en soortgelijke bestanden/tags, zie onze sectie over Cookieshieronder.

c.          Bewerkingsdoeleinden

We gebruiken informatie die we over u verzamelen of die u ons verstrekt, inclusief persoonsgegevens:

 • Op basis van ons legitieme belang om onze diensten te promoten:
  • Om onze diensten, onze websites en hun inhoud aan u te presenteren.
  • Om u te informeren over veranderingen op onze websites of producten of diensten die wij via de websites (aan)bieden.
 • Op basis van een (potentiële) overeenkomst met u of ons legitieme belang om een contract met uw werkgever af te sluiten of uit te voeren:
  • Om u op uw verzoek te voorzien van informatie, producten of diensten.
  • Om te voldoen aan een ander doel waarvoor u de informatie heeft verstrekt.
  • Om onze verplichtingen uit te voeren en onze rechten te handhaven die voortvloeien uit een tussen u en ons gesloten contract, zoals voor facturering en inning.
 • Voor elk ander doel waar u toestemming voor heeft gegeven.

De gegevens die we automatisch verzamelen zijn statistische gegevens en bevatten geen persoonsgegevens, maar we kunnen deze behouden of associëren met persoonsgegevens die we op andere manieren verzamelen of van derden ontvangen.  Het helpt ons om onze websites te verbeteren en een betere en meer gepersonaliseerde dienst te leveren, onder meer door ons in staat te stellen:

 • U te herkennen wanneer u onze websites wederom bezoekt.
 • Uw zoekopdrachten te versnellen.
 • De grootte en het gebruikspatroon van onze publiek in te schatten.
 • Informatie over uw voorkeuren op te slaan (mailinglijsten waarvoor u zich heeft aangemeld, diensten waarin uw bedrijf geïnteresseerd is), waardoor wij onze websites aan uw individuele interesses kunnen aanpassen.
 • We kunnen uw informatie ook gebruiken om contact met u op te nemen over onze eigen diensten die interessant voor u kunnen zijn. Als u niet wilt dat wij uw informatie op deze manier gebruiken, zie Your Rights as a Data Subject.

d.         Openbaarmaking van uw persoonsgegevens

We kunnen zonder beperkingen geaggregeerde informatie over onze gebruikers en informatie waar geen personen mee worden geïdentificeerd, openbaar maken.  Zoals beschreven in deze privacyverklaring kunnen we persoonsgegevens die we verzamelen of die u verstrekt openbaar maken:

 • Aan onze dochterondernemingen en geaffilieerde partijen voor de levering van de dienst waarvoor de informatie is verstrekt.
 • Aan aannemers, dienstverleners en andere derden die we gebruiken om onze onderneming te ondersteunen en die gebonden zijn aan contractuele verplichtingen om persoonlijke informatie vertrouwelijk te houden en die alleen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor we deze aan hen bekendmaken.
 • Aan een koper of een andere opvolger in het geval van een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of alle activa van NSF, hetzij in het kader van de normale bedrijfsvoering, hetzij in het kader van een faillissements-, liquidatie- of soortgelijke procedure waarbij persoonsgegevens die door NSF over onze websitegebruikers worden gehouden tot de overgedragen activa behoren.
 • Om aan het doel te voldoen waarvoor u de informatie heeft verstrekt.
 • Voor elk ander doel waarover wij u informeren op het moment dat u de informatie aan ons verstrekt.
 • Met uw toestemming.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook openbaar maken:

 • Om te voldoen aan enig gerechtelijk bevel, wet of juridische procedure, waaronder het reageren op een verzoek van de overheid of regelgeving.
 • Om onze gebruiksvoorwaarden of voorwaarden van enige andere overeenkomsten te handhaven of toe te passen, onder meer voor facturerings- en inningsdoeleinden.
 • Als we van mening zijn dat de openbaarmaking noodzakelijk of passend is om de rechten, eigendommen of veiligheid van NSF, onze klanten of anderen te beschermen.

e.          Internationale gegevensoverdracht

Bij de overdracht van persoonsgegevens (in eerste instantie van een land binnen de Europese Economische Ruimte naar een ander land buiten de Europese Economische Ruimte) zorgt NSF systematisch voor de toepassing van een adequaat beschermingsniveau van dergelijke persoonsgegevens door middel van goedgekeurde middelen (bijv. selecteren van verwerkers die met een “Privacy Shield” zijn gecertificeerd, of invoeren van standaard contractbepalingen inzake de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de modelclausules van de EU-commissie). U kunt meer informatie over dergelijke maatregelen opvragen (inclusief kopieën, indien van toepassing) door contact op te nemen met NSF via de onderstaande contactgegevens.

f.            Uw rechten als betrokkene

Onder voorbehoud van de geldende wetgeving, kunt u ten aanzien van uw persoonsgegevens enkele of alle onderstaande rechten hebben.  U kunt deze rechten uitoefenen door een verzoek in te dienen, door contact op te nemen met NSF via data.protection@nsf.org.   Gelieve hierbij uw persoonsgegevens te verstrekken en een aantal middelen om uw identiteit te verifiëren (bijv. kopie van de identiteitskaart).

Houd er rekening mee dat NSF verzoeken die buitensporig zijn of misbruik maken van het desbetreffende recht kan afwijzen.

 • Toegangsrecht. U kunt het recht hebben om een bevestiging te ontvangen of NSF persoonsgegevens verwerkt van u en, zo ja, toegang krijgen tot een kopie daarvan. Voor bepaalde soorten gegevens kunt u ook het recht hebben op dataportabiliteit.
 • Gegevensnauwkeurigheid: recht op correctie en recht op wissing. U kunt de mogelijkheid hebben om uw persoonsgegevens te corrigeren of te wissen, mits aan de geldende wettelijke eisen is voldaan. Het recht op wissing is onderworpen aan verschillende uitzonderingen, met name wat betreft persoonsgegevens waarvan de verwerking noodzakelijk is om geschillen te ondersteunen of om wettelijke vereisten inzake bewaring na te leven.

Houd er rekening mee dat het niet altijd mogelijk is dat wij uw persoonsgegevens van de betreffende website verwijderen zonder uw gebruikersaccount te verwijderen.

 • Grenzen aan de verwerking: recht op beperking, recht van bezwaar en herroeping van toestemming. Bovendien kunt u het recht hebben bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van de legitieme belangen van NSF (zie hierboven) en om anderszins in specifieke omstandigheden de beperking van bepaalde verwerkingsvormen te verkrijgen. Met name in verband met de verwerking van persoonsgegevens voor rechtstreekse marketingdoeleinden, kunt u het recht hebben om bezwaar te maken op elk moment dat deze gegevens worden verwerkt.  Wanneer enige verwerking gebaseerd is op toestemming, kunt u het recht hebben om deze toestemming te allen tijde te herroepen (zonder dat dit gevolgen heeft voor de verwerking voorafgaand aan de intrekking van de toestemming).

U kunt dit recht uitoefenen door een e-mail met uw verzoek te sturen naar data.protection@nsf.org.  Als we u reclame-e-mail hebben gestuurd, kunt u klikken op het vakje Afmelden onderaan de e-mail, waardoor u niet langer in toekomstige e-mailverzendingen wordt opgenomen.  [Deze opt-out is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van een aankoop van diensten, garantieregistratie, ervaring met een dienst of andere transacties.]

Met betrekking tot cookies en trackingtechnologieën kunt u uw browser instellen om alle of sommige browsercookies te weigeren of om u te waarschuwen wanneer cookies worden verzonden.  Ga naar uw browserinstellingen om te weten te komen hoe u uw cookie-instellingen kunt beheren. Als u alle cookies, waaronder functionele cookies, weigert, kan het gebeuren dat sommige delen van deze site ontoegankelijk zijn of niet goed functioneren.

 • Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instanties: U kunt het recht hebben een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie, met name de gegevensbeschermingsinstantie die in uw woonplaats bevoegd is. .

g.         Uw Privacyrechten in Californië

California Civil Code Civil Section § 1798.83 staat gebruikers van onze websites die in Californië wonen toe om bepaalde informatie op te vragen over onze openbaarmaking van persoonsgegevens aan derden voor hun directe marketingdoeleinden.  Om een dergelijk verzoek in te dienen, kunt u een e-mail sturen naar data.protection@nsf.org, of schrijven naar Data Protection Team, NSF, 789 North Dixboro Road, Ann Arbor, MI 48105.

h.         Gegevensbeveiliging

We hebben maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onopzettelijk verlies en tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking.

De veiligheid en beveiliging van uw gegevens hangen ook van u af. Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u zelf een wachtwoord heeft gekozen) voor toegang tot bepaalde delen van onze websites, bent u verantwoordelijk om dit wachtwoord vertrouwelijk te houden.  We vragen u om uw wachtwoord niet met iemand te delen.

Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw persoonsgegevens die aan onze websites zijn doorgegeven niet garanderen.  Elke overdracht van persoonsgegevens is op uw eigen risico.  We zijn niet verantwoordelijk voor het omzeilen van enige privacy-instellingen of veiligheidsmaatregelen op de websites.

2.         Cookies

a.         Algemene beginselen met betrekking tot het gebruik van cookies en andere bestanden/tags.

Onze websites gebruiken cookies, pixeltags en andere vormen van identificatie en locale opslag (hieronder samen aangeduid als “tags/bestanden”) om u van de andere gebruikers van onze websites te onderscheiden.  Dit helpt ons u een goede ervaring te bieden wanneer u onze websites bezoekt en stelt ons ook in staat onze websites en onze diensten te verbeteren.

In veel gevallen leiden deze tags/bestanden naar het gebruik van de verwerkings- of opslagmogelijkheden van uw apparaat.  Sommige van deze tags/bestanden worden door NSF zelf ingesteld, andere door derden; sommige zijn alleen actief op het moment dat u de website bezoekt, andere kunnen gedurende een langere periode op uw apparaat actief blijven.

Met name kunnen de technologieën die we gebruiken voor automatische gegevensverzameling de volgende omvatten:

 • Cookies (of browsercookies).Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. U kunt weigeren om browsercookies te accepteren door de juiste instelling op uw browser te activeren. Als u deze instelling selecteert, kan het zo zijn dat u niet in staat bent om bepaalde delen van onze websites te bezoeken.  Tenzij u de instelling van uw browser zo heeft aangepast dat deze cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies afgeven wanneer u met uw browser naar onze websites navigeert.
 • Flash cookies. Bepaalde functies van onze websites kunnen locale opgeslagen objecten (of flashcookies) gebruiken om informatie over uw voorkeuren en navigatie te verzamelen en op te slaan naar, van en op onze websites.  Flashcookies worden niet beheerd door dezelfde browserinstellingen die voor browsercookies worden gebruikt.
 • Web beacons Pagina’s op onze websites en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend zijn als webbeacons (ook wel clear gifs, pixeltags en één-pixel gifs genoemd). Door het gebruik van deze bestanden kan NSF tellen hoeveel gebruikers deze pagina’s hebben bezocht of een e-mail hebben geopend, of ze gebruiken voor andere gerelateerde websitestatistieken (bijvoorbeeld het registreren van de populariteit van bepaalde inhoud en het verifiëren van de integriteit van het systeem en de server).

Voor informatie over het beheer van uw privacy- en beveiligingsinstellingen voor cookies, zie Your Rights as a Data Subject.

Deze tags/bestanden kunnen in verschillende categorieën vallen: i) de tags/bestanden die nodig zijn voor functionaliteit of diensten die u aanvraagt, of voor de overdracht van communicatie (functionele tags/bestanden); ii) de tags/bestanden die wij gebruiken om prestatie- en publieksmetingen uit te voeren ten eenzien van onze website (analyserende tags/bestanden), en (iii) de rest (traceren over een netwerk van andere websites, reclame, enz.)  (overige tags/bestanden).

Afhankelijk van de geldende wet, kunnen verschillende regels van toepassing zijn.  Binnen de Europese Unie hebben bijvoorbeeld functionele en analyserende tags/bestanden uw toestemming niet nodig.  Voor analyserende en overige tags/bestanden vragen wij echter uw toestemming voordat ze op uw apparaat worden geplaatst. U kunt uw toestemming geven door cookies in uw browserinstellingen toe te staan, door onze website te blijven gebruiken of door te klikken op de betreffende knop op de banner die u wordt getoond.

 

U vindt meer informatie over cookies en soortgelijke tags/bestanden op de volgende adressen:

 • http://www.allaboutcookies.org/
 • http://www.youronlinechoices.eu/ (een handleiding over gedragsgerichte reclame en online privacy, op initiatief van de internetreclamesector)

b.         Specifieke informatie over deze website

We gebruiken de volgende cookies specifiek op deze website:

 • Essentiële (functionele) NSF-cookies: stellen u in staat om op de site te navigeren en de diensten en functies ervan te gebruiken. We gebruiken ook voorkeurcookies om informatie over uw keuzes en voorkeuren te verzamelen (bijvoorbeeld taal- en locatieinstellingen).
 • Trackingcookies, zoals Pardot, enz.: stellen ons in staat om te beoordelen hoe u en andere webgebruikers deze website gebruiken, en deze informatie is essentieel om ons te helpen om de functionaliteit van onze website voortdurend te verbeteren. Deze kunnen van 30 minuten tot 2 jaar worden bewaard. Ook stellen ze ons in staat om uw verzoek om informatie over specifieke diensten op te volgen en ons te helpen voorkeuren (zoals veldwaarden op formulieren) te herinneren wanneer u naar onze site terugkeert.  (Pardot-cookies slaan geen persoonlijk identificerende informatie op, alleen een unieke identificator.)

Wijzigingen die we aan onze privacyverklaring doen, zullen op deze pagina openbaar worden gemaakt met een bericht op de startpagina van de betreffende website met de vermelding dat de privacyverklaring is bijgewerkt.  Als we aanzienlijke veranderingen aanbrengen in de manier waarop we de persoonsgegevens van onze gebruikers behandelen, zullen we u via een bericht naar uw primaire e-mailadres op de hoogte brengen of middels een vermelding op de startpagina van de betreffende website.  De datum waarop de privacyverklaring voor het laatst is herzien, is aan de onderkant van de pagina aangegeven.  U bent ervoor verantwoordelijk om onze websites met regelmaat te bezoeken en de veranderingen in deze privacyverklaring te controleren.

3.         Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring en onze privacypraktijken, kunt u contact opnemen met: Data Protection Team, NSF, 789 N. Dixboro Road, Ann Arbor MI 48105 of een e-mail sturen naar data.protection@nsf.org of bellen met: (+1) 800 673 6275 (gratis in de VS) of (+1) 734 769 8010.

Laatst herzien: 22 mei 2018

BEGIN MET TYPEN EN DRUK OP ENTER OM ZO TE ZOEKEN