Нехранителни съставки: Знакът за осигуряване на безопасност

Ние осигуряваме безопасност на продукта по отношение на:

 • ISO 21469 хигиенни смазки
 • Смазки за хранителни цели
 • Почистващи препарати, обезмаслители и химикали за пречистване на вода

Програма за регистрация

Програмата на NSF за регистриране на нехранителни съставки включва независим преглед от трета страна, която оценява веществата и нехранителните съставки на фирмата, предназначени за употреба в среда, в която се преработва храна.

Регистрирането на нехранителни съставки включва следните компоненти:

 • Преглед на формулата: Осигуряваме независим преглед на съставките за това дали отговарят на изискванията на Дял 21 от Кодекса на федералните разпоредби и/или други приемливи разпоредби за специфичната крайна употреба.
 • Преглед на етикета: Проверяваме дали етикетът съдържа подвеждащи твърдения и включва съответните указания за крайна употреба.
 • Проследимост: Регистрираните продукти трябва да носят регистрационния знак на NSF и да съдържат приложимия категориен код.
 • Вписване в Бялата книга™ на NSF: Регистрираните продукти са изброени онлайн на адрес nsfwhitebook.org.

Сертифициране по ISO 21469

Програмата ISO 21469 сертифицира смазки, използвани в специализирани индустрии, като хранителна, фармацевтична, козметична и производството на храни за животни. NSF осигурява независима оценка от трета страна за съответствието на смазката с изискванията за хигиена, установени от този стандарт ISO. Сертифицираните от NSF смазки носят официалния знак за сертификация на NSF ISO 21469 върху техните опаковки и етикети.

С оглед на все по-нарастващата нужда да се ограничи използването на химически и физически замърсители в средите, в които се преработват храни и напитки, производителите търсят смазки, които са подходящи за програмите за качество и отговарят на изискванията на HACCP.

Ползи от сертифицирането

Сертифицирането по ISO 21469 ви позволява да:

 • Разширите своя бизнес в хранително-вкусовата, фармацевтичната, козметичната и фуражната промишленост
 • Осигурите решение за намаляване на риска, с което да отговорите на нуждите на преработвателите на храни
 • Отговорите на нуждите на вашите клиенти при прилагането на практики за намаляване на риска
 • Утвърдите вашата надеждност и да откроите вашите продукти
 • Демонстрирате безопасността и качеството на вашия продукт пред вашите клиенти
 • Осигурите защита на бранда
 • Използвате световно признатия знак на NSF

Свържете се с наш експерт:

  Какво казват хората

  „NSF е надежден и заслужаващ доверие партньор, чийто професионализъм ни помогна да се вместим в крайните срокове за сертификация и регистрация. Глобалната репутация, висококачествена работа и обширните познания на NSF относно изискванията за безопасност на храните при производство на смазки ги превръщат в съществен ресурс за нас“.  Илона Райн, Фукс Лубритек ГмбХ

  Стартирайте типизирането и натиснете ENTER за търсене