Одитиране

Внедряването на ефективна одиторска система дава възможност на компаниите да гарантират, че спазват законодателството, международни или техни стандарти, да подобрят своя бизнес и да постигнат корпоративните си цели, както и да гарантират здравето и безопасността на техните потребители и служители.

Одитите помагат да се установят нередности, да се предотврати възникването на заболявания, пренасяни чрез храната, да се наблюдава и управлява ефективността, както и да се защити брандовия имидж на вашата компания. Те ви помагат да установите система за постоянно подобряване и да се фокусирате върху възможностите за растеж на вашата организация.

Нашите одиторски услуги

Нашите одиторски услуги варират от извършвате на одити на доставчиците от името на търговците на дребно, кетъринг фирмите до одити за здравословни и безопасни условия на труд, безопасност и качество на храните за сектора на хотелиерството и ресторантьорството.

Нашият подход към одитите

За нас одитите са много повече от просто извършване на проверка и поставяне на оценка на вашата дейност. Одитите ви помагат да подобрите вашата ефективност и съответствие. Поради това ние влагаме много усилия в нашите отчетни срещи, в качеството на нашите доклади и в управлението на данните, които събираме чрез нашите одиторски дейности.

Нашите IT системи

Нашата одиторска платформа NSF Connect осигурява пълна прозрачност на вашия бизнес и верига от доставчици чрез удобни за ползване схеми. Може да проследявате в реално време статута на одита, да видите и да реагирате на исканията за предприемане на корективни действия.

Одити за безопасност на храните Одити на доставчици Одити за качество на храните
Проверяваме ефективното прилагане на законите за безопасност на храните и вашите насоки за безопасност на храните, като същевременно извършваме проверка и на вашите измервателни уреди (термометри), събираме хранителни мостри за анализ и проверяваме чистотата на вашите повърхности и съдове. За да се уверите в надеждността на вашата верига от доставчици, ние можем да извършим одит на основните ви доставчици и да проверим дали спазват нормативните разпоредби или схемите за сертифициране. Качеството на храната, която се сервира в чиниите на вашите потребители, е също толкова важно, колкото и нейната чистота. Ние извършваме сравнителен анализ на  предлаганата от вас храна (менюта, рецепти, съставки) с най-актуалните тенденции и насоки, свързани със здравето и устойчивостта, и ви консултираме как да подобрите вашия екологичен отпечатък, хранителната стойност и баланс на вашата оферта.
Одити за безопасност на кухнята Одити на магазините на търговците на дребно Мистериозно пазаруване
Ние проверяваме съответствието на вашата кухня с нормативните разпоредби за здравословни и безопасни условия на труд. Установяваме и докладваме за разклатени плочки, хлъзгав под, електрически опасности, пропуски в безопасността на машините и оборудването, неподходящо облекло или използване на лични предпазни средства. Одитът на магазините може да включва различни елементи, като проверка на сроковете на годност, обща безопасност на храните, разпределението на продуктите, одити на витрините с пресни продукти, одити на цеховете и т.н. Ние можем да разработим програма специално съобразена с вашите нужди. Ние работим с иновативни компании и използваме собствените си потребителски инсайти, за да осигурим различни видове мистериозни посещения. Работа със сценарий и актьори или използване на ресурса на тълпата? Всичко е възможно.
Предварителни одити за smiley Предварителен одит за сертифициране по IFS/BRC Одити на кухненската инфраструктура
За да се подготвите да получите smiley (белгийския етикет за безопасност на храните за ХОРЕКА), ние можем да извършим предварителни одити, за да установим какви пропуски трябва да отстраните, за да получите вашето smiley. Този предварителен одит включва документален одит, инфраструктурен одит и общ одит за безопасност на храните. Вие се подготвяте за сертификация по IFS или BRC? Въз основа на анализ на пропуските (предварителен одит) ние можем да установим какви действия трябва да предприемете, за да получите вашия сертификат. Законодателството, свързано с хигиената, изисква вашата кухненска инфраструктура да бъде в съответствие с него и да предотвратява възникването на всякакви източници на зараза. Извършваме ежегодни проверки на вашите обекти и ви предоставяме ценна информация как да поддържате, ремонтирате или замените несъответстващата инфраструктура.

Услуги, свързани с акредитирана одиторска схема (Одити на трети страни)

Поради увеличаващата се сложност на настоящата верига от доставчици на храни, много от най-големите световни търговци на храна на дребно изискват доставчиците да бъдат сертифицирани по схемите на Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI), които включват SQF, BRC, IFS, FSSC, GLOBALG.A.P. and BAP и CanadaGAP.

Компаниите на NSF са водещият световен сертифициращ орган по референтните стандарти на GFSI, като разполагат с техническа експертиза, опитни одитори и способност за намиране на подходящ път към сертифициране.

Свържете се с наш експерт:

    Стартирайте типизирането и натиснете ENTER за търсене